רשימת תיקונים לספר מבני נתונים בשפת Java

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
1 - רקורסיה29

תרגיל 36

יש להוסיף בהתאמה n1=25 ו - n2=286

1 - רקורסיה31

תרגיל 40

נשאלים על סיבוכיות - ויילמד רק בפרק 2 (למורה- לדחות את השאלה לפרק הבא)

3 - רשימה מקושרת74

לפני השורה שרשום : p=p.Getnext (בניתוק החוליה מהרשימה ) 

צריכים להכניס את החוליה שהיא לא מקסימלית לרשימה השניה

3 - רשימה מקושרת86

חסר בפעולה ToString - override

4 - מחסנית126

בפעולה החיצונית ערך ההחזרה מטיפוס int בלבד בלי <T>

5 - תור154

תרגיל 11 מופיע return 

לשנות ל void

6 - עצים158

בהגדרה יש להוסיף "לכל היותר"

6 - עצים162

שורה ראשונה אחרי הטבלה

להחליף קטע: "בעמוד 161" עם "בעמוד 159" 
(תודה למשה מילר) 

6 - עצים166

בתרשים העליון, ל t2 יש שני ערכים. החץ האנכי מיותר.

למחוק
(תודה למאיר ליכט) 

6 - עצים185

הגדרת עץ חיפוש בינארי שגויה.

יש להגדיר כך שהתנאי/ההגדרה מתקיימת לכל צומת בעץ ולא רק לשורש (למעט עלים שלהם אין תתי עצים)
(תודה למאיר ליכט)